ictcenter_title01 纸钞辨识器
 
cata_a6-v6
A / V Series

 


A/V系列纸钞辨识器具有高安全性的钱箱配置及杰出的辨识率,并可根据客户需求搭配不同的钱箱,提供使用者最完善最便利的服务。

 

 

A/V Series A6 products_001_008_2 alt alt
alt alt alt alt
V7P